Huấn luyện

Trong khi việc trao quyền cho nhân viên là cần thiết cho sự thành công của hệ thống thổi kèn, việc này cũng mang đầy tính thử thách. Vì thế chúng tôi hỗ trợ các khách hàng của mình trong việc giáo dục nhân viên của họ.

Chúng tôi cung cấp cho các khách hàng chương trình huấn luyện nhà quản trị,”các huấn luyện viên”, và huấn luyện nhân viên.

Huấn luyện nhà quản trị

Chúng tôi huấn luyện nhân viên được chỉ định bởi các phòng ban liên quan của khách hàng để trở thành những nhà quản trị chịu trách nhiệm việc lắp đặt hệ thống, tiếp nhận báo cáo đã được thông qua và gửi chúng đến những phòng ban có liên quan.

Đào tạo những nhà huấn luyện

Chúng tôi đào tạo những nhân viên đã qua lựa chọn bởi các khách hàng để trở thành những huấn luyện viên cũng như làm tấm gương chuẩn mực cho những nhân viên khác trong việc lắp đặt hệ thống Canary® WBS.

Đào tạo nhân viên

Tài liệu huấn luyện của chúng tôi bao quát các vấn đề nền tảng dành cho đội ngũ nhân viên khách hàng của Canary® WBS.

Hỗ trợ Giao tiếp

Media Kit: Banner Canary Whistleblowing System

Standing Banner

In ấn

Ngoài việc huấn luyện chúng tôi cũng mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ về giao tiếp khác như:

 • Bảng quảng cáo cuộn/ đứng
 • Bảng hiệu đứng/ ngoài trời
 • Áp phích
 • Tờ bướm hoặc tờ rơi
 • V.v

Kỹ thuật số

Ngoài việc huấn luyện chúng tôi cũng mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ về giao tiếp khác như:

 • Email Quảng cáo tự động
 • Email ký hiệu khước từ trách nhiệm
 • Chiến dịch kỹ thuật số/ Truyền thông Xã hội
 • Trang web
 • Video
 • V.v.

Khách hàng tham khảo