Đối tác

Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác với nhau vì cho ra rằng việc mong muốn mang lại một hệ thống người thổi kèn tốt nhất luôn dựa trên sự thành công của việc hợp tác trên toàn thế giới. Integrity Asia sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ hợp tác lâu dài với các công ty dưới dạng “người dùng” hay “nhà thầu phụ” của Hệ thống Thổi Kèn.

Người sử dụng


Với tư cách là người sử dụng, tổ chức của bạn có thể cung cấp cho các khách hàng của mình một hệ thống thổi kèn hoạt động đồng bộ mà bạn có thể quản lý thay mặt cho khách hàng của bạn như một như là một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Integrity Asia sẽ trợ giúp bạn trong việc thiết kế trang web mẫu để từ đó tổ chức của bạn chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống điện thoại để kết nối tới địa điểm. Tổ chức của bạn sẽ tính phí cho khách hàng của mình về việc quản lý hệ thống thổi kèn và Integrity Asia sẽ tính cho bạn mức phí ưu đãi cho việc sử dụng diễn đàn này.

Nhà thầu phụ


Là một nhà thầu phụ có lợi thế về vị trí địa lý, văn hóa và ngôn ngữ, tổ chức của bạn có thể hỗ trợ khách hàng của Integrity Asia trong việc quản lý các kênh liên lạc, ví như việc phản hồi email và điện thoại của những người thổi kèn bằng ngôn ngữ của họ và trong thời gian làm việc đúng múi giờ của bạn. Chúng tôi sẽ trả phí cho tổ chức của bạn cho dịch vụ này.

Nếu tổ chức của bạn muốn biết thêm về việc quan hệ hợp tác với Integrity Asia, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua trang web.

Khách hàng tham khảo